ﺁﮔﻬﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ (نوبت اول) ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ (ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎﻡ)

فروشگاه آنلاین اتما

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام
سه شنبه 3 خرداد 1401 06:53:36

ﺁﮔﻬﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ (نوبت اول) ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ (ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎﻡ) 19 بهمن 1400

ﺁﮔﻬﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ (نوبت اول)  ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ (ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎﻡ)